Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Op deze pagina worden de regels beschreven op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu die binnen ons bedrijf gelden en waar onze medewerkers zich aan dienen te houden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) alsmede VCA, verplicht ons om te zorgen voor duidelijke regels en voorschriften. Dit is natuurlijk een goede zaak daar wij veel waarde hechten aan veilig, gezond en milieubewust werken.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA gaat dus onder andere over de veiligheid in de bouwsector. De bedoeling van VCA is om bedrijven meer aandacht te laten schenken aan veilige werksituaties. Het gaat hierbij om de gereedschappen die gebruikt worden, werken op hoogte, werken met gevaarlijke stoffen, hoe te handelen bij ongevallen enzovoort. Het is de plicht van “De Verkeersregelaars Centrale” om een zo veilig mogelijke werksituatie te creëren. Het is de plicht van de werknemer om op een zo veilig mogelijke manier zijn opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Het hangt dus af van beide partijen of de situatie en omgeving zo veilig mogelijk is.
Interne steun en begeleiding is te vinden bij ons Kwaliteit, ARBO en Milieu team (hierna KAM team). Zij dragen zorg voor de administratieve afhandelingen en vragen vanuit de werkvloer betreffende kwaliteit, arbo en milieu.
Er zijn uitgebreide mogelijkheden om cursussen te volgen binnen ons bedrijf. Bijna iedere Verkeersregelaar bezit een VCA certificaat en het is een streven om op elk werk een werknemer te plaatsen die in het bezit is van een EHBO of BHV diploma.

Hier volgen enkele algemene regels die op de werkplek opgevolgd dienen te worden:

  • Alle veiligheidsvoorschriften conform de Arbo-wet en de bedrijfsregels van “De Verkeersregelaars Centrale” dienen te worden opgevolgd tijdens de opgedragen werkzaamheden.
  • Aanwijzingen van leidinggevend personeel dienen te worden opgevolgd. Eventueel kunnen sancties volgen;
  • Alle aanduidingen zoals gebods-, verbodsborden dienen te worden opgevolgd;
  • Ten allen tijde dienen de juiste PBM gedragen te worden;
  • Als je onvoldoende kennis hebt van de werking en het gebruik van bepaalde machines, dien je je hierover te laten informeren bij je direct leidinggevende;
  • Het uitschakelen van veiligheidsmaatregelen, niet dragen van PBM en het buiten werking stellen van beveiligingen is ten strengste verboden.
     
VKRC Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Kwaliteit, ARBO en Milieu (hierna KAM) worden steeds belangrijkere aspecten in de dagelijkse bedrijfsvoering van de bouwbedrijven in het algemeen en de hoofdaannemers in het bijzonder. Zo ook bij “De Verkeersregelaars Centrale” omdat deze als aannemer of als onderaannemer ingezet kan worden.

Deze regels vloeien voort uit het Kwaliteitshandboek van de erkende hoofdaannemer, VCA en de ARBO richtlijnen / adviezen. In het kader van VCA is eind 2011 het KAM-team opgericht om alle KAM-procedures aan te sturen. De mensen in dit team hebben voldoende kennis van de ARBO wetgeving, het bouwproces en het kwaliteitshandboek met de daarin geÏntegreerde VCA richtlijnen. In het kader van de ARBO wet kan zowel de werkgever als de werknemer aansprakelijk gesteld worden bij overtreding van deze wet. Strafvervolging kan worden ingesteld tegen: de rechtspersoon (het bedrijf), de persoon die de opdracht heeft gegeven tot het plegen van een verboden handeling en tegen de persoon die de feitelijke leiding heeft bij het verboden gedrag. Maar ook de werknemer is strafbaar als voorschriften niet worden opgevolgd. Het is niet van belang of er uit het gepleegde strafbare feit letsel en / of schade ontstaan is.


KAM-doelstellingen van “De Verkeersregelaars Centrale” voor het komende jaar en de evaluatie van het vorige jaar worden vermeld in het KAM-jaarverslag en worden door middel van onze nieuwsbrief bekend gemaakt aan onze medewerkers. In dit boekje zijn onder andere de regels te vinden die de risico‘s en ongevallen op de werkplek zouden moeten verminderen. Dit boekje geldt daarom ook als voorlichting voor veilig werken en er wordt uitgelegd hoe met bepaalde situaties om dient te worden gegaan en wat de sancties zijn als deze regels en richtlijnen niet opgevolgd worden. Er wordt vier keer per jaar in de nieuwsbrief verslag gedaan van de actuele KAM-zaken.

Tevens hebben wij een aantal medewerkers welke opgeleid zijn als VGM (Veiligheid, Gezondheid & Milieu) Inspecteurs, deze bezoeken op onregelmatige periodieke verschillende projecten om aldaar de medewerkers, het project en de situatie te beoordelen.

Veiligheid heeft bij “De Verkeersregelaars Centrale” een zeer hoge prioriteit.

Wilt u vandaag nog een vrijblijvende offerte ontvangen in uw mailbox? Klik dan HIER!
Uiteraard is onze verkoop afdeling ook telefonisch bereikbaar, middels 030-8200373.
Natuurlijk kunt u ook gewoon mailen naar
verkoop@VKRC.nl